การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พร   
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการค
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุร   
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบห
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเ   
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัด
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมทำแผนการส่งต่
วันที่ : 19 พค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]
เปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบห
วันที่ : 18 พค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]