การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 29 มกราคม 2566 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้
วันที่ : 30 มค. 66 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566   
วันที่ 30 มกราคม 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหม
วันที่ : 30 มค. 66 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
โครงการ Kick Off มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัด   
วันที่ 28 มกราคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kick off มอบ
วันที่ : 29 มค. 66 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
การอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS : Advanced Ca   
วันที่ 26 มกราคม 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ
วันที่ : 27 มค. 66 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
ประชุมเครือข่ายHIV CO จังหวัดเชียงใหม่   
HIV CO Network Meeting, Chiang Mai Province Passing on experiences from seniors
วันที่ : 27 มค. 66 โดย : นางสาว ภัสสรา   ซาลิซส์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]