หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3   
นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม
วันที่ : 26 กย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]  view : 16
 
 
2. การประชุมคณะกรรมการประสานงาน เพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2   
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
วันที่ : 26 กย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]  view : 8
 
 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติด
วันที่ : 26 กย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]  view : 8
 
 
4. โครงการ “ ปอดใส..ไร้ควันบุหรี่ (ป้องกันนักสูบหน้าใหม่) "   
วันที่ 22 กันยายน 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยา
วันที่ : 22 กย. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]  view : 20
 
 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 4/2565   
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กจังหว
วันที่ : 22 กย. 65 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]  view : 26
 
 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ (Interfacility Transfer System)   
วันที่ 19-20 กันยายน 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งต่อผู้ป่ว
วันที่ : 22 กย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]  view : 23
 
 
7. การประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา ระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 20-21 กันยายน 2565 นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแ
วันที่ : 22 กย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]  view : 35
 
 
8. การประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายด้วยวิถีพุทธ อำเภอฝาง   
วันที่ 21 กันยายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง จัดประชุมโครงการรณรงค์ป้
วันที่ : 21 กย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]  view : 16
 
 
9. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผลการดำเนินงาน Long Term Care ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2565   
วันที่ 20 กันยายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณผลก
วันที่ : 21 กย. 65 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]  view : 28
 
 
10. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การขับเคลื่อนโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 20 กันยายน 2565 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8/2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีม
วันที่ : 20 กย. 65 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]  view : 29
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200