หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

21. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุม
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 8
 
 
22. การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและ รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลจอมทอง   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานยาเสพติด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย นางนภัสสร
วันที่ : 21 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 15
 
 
23. ประชุม Cyber security ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 21 มิย. 65 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 21
 
 
24. การติดตามผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอไชยปราการ    
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการก
วันที่ : 21 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 19
 
 
25. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอฝาง   
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมช
วันที่ : 21 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 14
 
 
26. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับประประเทศ (สัปดาห์ 4)   
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 1
วันที่ : 19 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
27. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)   
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเ
วันที่ : 18 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 11
 
 
28. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)    
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเ
วันที่ : 18 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 12
 
 
29. ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางปัญหาอุปสรรคการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง    
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชิญผู้รับผิดชอบงานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และทีมงานผู้
วันที่ : 17 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 46
 
 
30. ประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ OKRs เขตสุขภาพที่ 1    
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานปฐมภูมิและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานกา
วันที่ : 17 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 40
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200