ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ด่วนที่สุด 003.5/275 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบ NCDs คุณภาพ Plus
1) 27641_631189217.pdf
1
ปกติ 0032.003.4/ว 358 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผอก.รพ.
 กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง
1) 27643_132329405.pdf
2) 27643_160777995.pdf
3) 27643_664398223.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/พิเศษ 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 - กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 แจ้งยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562
1) 27653_207249054.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม. 0032.003.1/6400 20 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบ NCDs คุณภาพ Plus
1) 27639_782791434.pdf
2
ปกติ 0032.003.4/ 6425 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - นายอำเภอ
 กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละออง
1) 27644_1771270778.pdf
2) 27644_560903026.pdf
3) 27644_820357393.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.2/6422 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - สสอ.ที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญประชุม
1) 27645_1122917977.pdf
2) 27645_1531721019.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/ว346 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.แม่วาง
 - รพ.ฝาง
 - รพ.สันกำแพง
 - รพ.สันทราย
 - รพ.สันป่าตอง
 - รพ.หางดง
 - รพ.ไชยปราการ
 แจ้งยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 1/2562
1) 27649_1776987663.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/ว 337 21 กพ. 62 21 กพ. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความต้องการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นในระบบออนไลน์
1) 27620_1846151530.pdf
0