ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม0032.003.1/ว2047 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
1) 40491_1140434962.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.1/ว2045 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพ.นครพิงค์ ผอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง และ ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือคุุมไว้สังเกตบุคคลที่จะเข้าเยี่ยมนักโทษจังหวัดเชียงใหม่ (ใช้ฉบับนี้ ล่าสุดคะ)
1) 40492_1339674534.pdf
2) 40492_1563990988.pdf
3) 40492_171190954.pdf
0
ปกติ ชม0032.003.6/17844 05 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 40513_1434104882.pdf
2) 40513_92387152.pdf
0
ปกติ 0032.003.5/ว2026 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
  แจ้งมาตรการและแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับการเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุข กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) 40481_1775320341.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/ว 2037 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผอก.รพ.นครพิงค์
 - รพท
 - รพช.ทุกแห่ง
 ขอตรวจสอบข้อมูลคนพิการทางจิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1) 40476_858585478.pdf
0
ปกติ ชม.0032.003.1/ว 2037 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - สสอ.ทุกอำเภอ
 ขอตรวจสอบข้อมูลคนพิการทางจิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1) 40477_583611101.pdf
0
ปกติ 003.2/ว2044 04 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลทั่วไป
 - โรงพยาบาลชมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือเปิดสื่อเสียงตามสายในชุมชนและเผยแพร่สื่อเสียงตามสายให้ภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและการป้องกันตนเองและชุมชนจากการติดเชื้อโรคโควิด19
1) 40504_2068144921.pdf
0
ปกติ ชม00032.0003.1/19705 05 มิย. 63 05 มิย. 63 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งข้อสั่งการศูนย์ตอบโตภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) 40508_1734171539.pdf
1