ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม 0032.001/ว 1880 21 ตค. 62 23 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุและซ่อมบำรุง)  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งหนังสือเวียน
1) 34309_369346034.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001/ว 1881 21 ตค. 62 23 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุและซ่อมบำรุง)  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งหนังสือเวียน
1) 34272_1073077932.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1886 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม
1) 34307_1540338668.pdf
12
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/ว1864 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือ แจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในการดำเนินงานด้านยาเสพติด
1) 34284_626854959.pdf
5
ปกติ ชม0032.003.1/ว1882 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 ขอให้หน่วยบริการสุขภาพคลินิกเอชไอวี สำรวจความต้องการใช้ TST ของหน่วยบริการในพื้นที่
1) 34276_140680782.pdf
2) 34276_255584990.pdf
3) 34276_700991542.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1872 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
 การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ
1) 34264_1457862449.pdf
1
ปกติ 005/ว 1884 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.ฝาง/จอมทอง/สันทราย/สันป่าตอง/สันกำแพง/หางดง/ฮอด/สารภี/ดอยหล่อ/วัดจันทร์ฯ/แม่วาง/แม่แตง/แม่อาย/แม่ออน/พร้าว
 ขอเชิญประชุม
1) 34280_1771405923.pdf
8
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/ว1887 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 ขอข้อมูลผูู้ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
1) 34285_1472532071.pdf
2