หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาเลขที่หนังสือ :    ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .496 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม 0032.001/ว 1880 21 ตค. 62 23 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุและซ่อมบำรุง)  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งหนังสือเวียน
1) 34309_369346034.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001/ว 1881 21 ตค. 62 23 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุและซ่อมบำรุง)  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งหนังสือเวียน
1) 34272_1073077932.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1886 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม
1) 34307_1540338668.pdf
12
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/ว1864 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือ แจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในการดำเนินงานด้านยาเสพติด
1) 34284_626854959.pdf
5
ปกติ ชม0032.003.1/ว1882 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 ขอให้หน่วยบริการสุขภาพคลินิกเอชไอวี สำรวจความต้องการใช้ TST ของหน่วยบริการในพื้นที่
1) 34276_140680782.pdf
2) 34276_255584990.pdf
3) 34276_700991542.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1872 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน
 การรับสมัครทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ
1) 34264_1457862449.pdf
1
ปกติ 005/ว 1884 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.ฝาง/จอมทอง/สันทราย/สันป่าตอง/สันกำแพง/หางดง/ฮอด/สารภี/ดอยหล่อ/วัดจันทร์ฯ/แม่วาง/แม่แตง/แม่อาย/แม่ออน/พร้าว
 ขอเชิญประชุม
1) 34280_1771405923.pdf
8
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/ว1887 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
 ขอข้อมูลผูู้ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ
1) 34285_1472532071.pdf
2
ด่วนที่สุด 003.2/7341 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่้เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
1) 34267_1752172986.pdf
3
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6/7360 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอเชิญประชุม เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท
1) 34278_1873851419.pdf
1
ปกติ ชม 0032.006/7356 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 แจ้งการเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวกฤติของโรงพยาบาลสันทราย
1) 34281_1346883502.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6/39571 17 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/นายอำเภอทุกอำเภอ
 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
1) 34247_660464826.pdf
3
ปกติ ชม 0032.003.1/ 7382 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
 ขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งศึกษาดูงาน
1) 34306_807878406.pdf
1
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 แจ้งเลื่อนการนำเสนอผลงานเสนอแผนฯ
1) 34259_461387432.pdf
5
ปกติ 001/ว 125 17 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 (วัดเฉลิมราช )ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1) 34200_458003484.pdf
1
ด่วนที่สุด 003.2/7342 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
1) 34270_549430717.pdf
3
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6/7386 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 สำรวจข้อมูลผลหารดำเนินงานศูนย์หัวใจ ปี งบประมาณ พ.ศ.2562
1) 34288_1833573145.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.6/ว 1878 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 รายชื่ออามาสมัคร พอ.สว
1) 34271_1673919799.pdf
7
ปกติ ชม 0032.003.6/7379 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
1) 34279_309155534.pdf
2
ปกติ ชม ๐๐๓๒.๐๐๓.๓/1876 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลุชุมชนทุกแห่ง
 ส่งรายงานผลการสืบราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมกันระดับเขตบริการสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
1) 34250_1633244435.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.1/ว1882 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอให้หน่วยบริการสุขภาพคลินิกเอชไอวี สำรวจความต้องการใช้ TST ของหน่วยบริการในพื้นที่
1) 34275_1822040368.pdf
2) 34275_2047167311.pdf
4
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6/7359 22 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญประชุม เรื่อง การส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมประสาท
1) 34277_374117959.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/พิเศษ 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สสจ.เชียงใหม่
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงงานวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 34255_40982394.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/42826 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอเมืองเชียงใหม่/แม่วาง/ไชยปราการ/สันกำแพง
 ขอเชิญประชุม
1) 34262_117122188.pdf
7
ด่วนที่สุด 003.2/39598 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
1) 34268_767546286.pdf
6
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6 / ว 1874 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1) 34237_1412796549.PDF
2) 34237_991322858.pdf
5
ด่วนที่สุด 003.2/39599 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง
 ขอเชิญรับเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
1) 34269_162231116.pdf
3
ปกติ 003.1/39597 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง ฮอด ดอยสะเก็ด สันทราย พร้าว และฝาง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก ปี 2563
1) 34248_160527613.pdf
5
ปกติ 0032.003.1/ว1858 16 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผอ.รพท./รพช.ทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันอัมพาตโลก(World Stroke Day)
1) 34185_1029405663.pdf
3
ปกติ 0032.003.1/ว1859 16 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผอ.รพท./รพช.ทุกแห่ง
 ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ
1) 34209_1205427313.pdf
2) 34209_1380548138.pdf
3) 34209_1734354459.pdf
4) 34209_1813640628.pdf
5) 34209_1944816675.pdf
6) 34209_2099818806.pdf
7) 34209_2118958156.pdf
25
ปกติ ชม 0032.003.6/7281 17 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯประเดือน พ.ย.62
1) 34219_322453735.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.6/7327 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 การเตรียมความพร้อมและขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเด็จฯ
1) 34227_1216289429.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6 / ว 1875 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอให้แก้ไขข้อมูล อสม. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. ที่กรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ และปกครองระงับจ่าย ในรอบเบิกเดือนกันยายน 2562
1) 34230_1113858892.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/7317 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย
 ส่งสำเนาคำสั่ง
1) 34229_1326359515.pdf
2) 34229_282736911.pdf
26
ปกติ 005/ว 6 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP)ครั้งที่ 3/2562 ข้อมุลเดือนตค.61-กย.62
1) 34238_1261102068.pdf
3
ปกติ 005/1764 27 กย. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไปทุกแห่ง/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562
1) 34239_1210543422.pdf
2
ปกติ 0032.004/ว 83 18 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - ผอก.รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพช.ทุกแห่ง
 ขอเชิญเภสัชกรประชุม
1) 34240_1859347398.pdf
3
ปกติ ชม 0032.001.2/7347 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายและสันกำแพง
 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิชาการ
1) 34252_1172379759.pdf
2) 34252_1423504740.pdf
11
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1877 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์/จอมทอง/ฝาง/สันทราย/สันป่าตอง/หางดง/ประธานชมรม ผอ.รพช.จังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญประชุม
1) 34263_98978380.pdf
13
ปกติ ชม0032.001.2/39600 21 ตค. 62 22 ตค. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอแม่วาง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงงานวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 34261_2120679819.pdf
2) 34261_794981037.pdf
7
Top