ตารางรายงาน
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดสะสม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3
ไตรมาส 1-4
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 การจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 วัสดุที่ทันตกรรมจัดซื้อ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 วัสดุทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาที่ใช้ทางเฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 วัสดุเอกซเรย์ที่ใช้เฉพาะทันตกรรม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
9 วัสดุเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
10 การจัดจ้างทางเอกซเรย์ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
11 วัสดุอื่นๆ (ซองยา,ขวดยา,เภสัชเคมีภัณฑ์ฯลฯ) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
12 ออกซิเจน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0