ตารางรายงาน
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดสะสม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3
ไตรมาส 1-4
1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมยาสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมยาสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ(ไม่รวมยาสมุนไพร) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 ยาต้านไวรัส 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัคซีน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาวัณโรค 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาต้านพิษ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 ยาอื่นๆ(FLU) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 ยาต้านไวรัส ประกันสังคม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาสนับสนุนตามโครงการต่างๆ(REFER) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 อื่นๆ ระบุ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
1 ยาต้านไวรัส 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
2 วัคซีน 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
3 ยาวัณโรค 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
4 ยาต้านพิษ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
5 ยาอื่นๆ(FLU) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
6 ยาต้านไวรัส ประกันสังคม 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
7 ยาสนับสนุนตามโครงการต่างๆ(REFER) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
8 อื่นๆ ระบุ 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0