ที่ปรึกษา


นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์


ทีมพัฒนา


นายยุทธนา ตาสุภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- SQL Developer


นายนคร ธรรมโท๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
- SQL Developerนายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง
- Web Developer