Showing 1-16 of 16 items.
 รายงาน
1สรุปรายงานจำนวนนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่
2สรุปรายงานจำนวนนักเรียนแยกรายอำเภอ-หน่วยบริการ
3สรุปรายงานจำนวนนักเรียนที่ไม่ใช่ปีการศึกษา 2560
4สรุปรายงานการนำเข้าข้อมูลแยกรายหน่วยบริการ
5สรุปรายงานจำนวนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกรายอำเภอ (ส่ง Vision 2020)
6สรุปจำนวนผลการชั่งน้ำหนักเด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (เทอม 1) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
7สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 1) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
8สรุปจำนวนผลน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (เทอม 1) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
9สรุปจำนวนผลการชั่งน้ำหนักเด็กน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
10สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
11สรุปจำนวนผลน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ
12รายงานการติดตามส่งข้อมูลอนามัยโรงเรียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
13สรุปผลการชั่งน้ำหนัก เทอม 1
14สรุปผลการชั่งน้ำหนัก เทอม 2
15ผลการตรวจหู
16ผลการตรวจตา