นโยบาย กฏหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 

นโยบาย กฏหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 1. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
 2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ
 3. คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
 5. การใช้กลไกสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ในการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามพรบ.สธ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการจัดการฝุ่น PM 2.5
 7. แนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]