วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565-2569
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรม
เพื่อคนเชียงใหม่สุขภาพดีด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

     พันธกิจ
      1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
      2. พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล และจัดการระบบสุขภาพ
      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

    พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1. ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
2. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการด้านสุขภาพมีคุณภาพ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการป้องกันจากภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและมีความ เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
    พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
เป้าประสงค์ : 1. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพ
2. สถานบริการมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มการเข้าถึงบริการ/ลด ความแออัดและจัดระบบบริการ ในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
    พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล และจัดการระบบสุขภาพ
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
เป้าประสงค์ : ข้อมูลมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับจังหวัดและหน่วยบริการ
เป้าประสงค์ : หน่วยบริการมีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ดำรงคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
    พันธกิจที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ และมีความผาสุกในการทำงาน
เป้าประสงค์ : 1. กำลังคนสอดคล้องกับภาระงาน
2. ศักยภาพของบุคลากรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ใหม่
เป้าประสงค์ : มีนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ใหม่ และ มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ (Life Long Learning)
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]