เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
 
      เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
วันที่ 15 กันยายน 2566 

Link Download เอกสารประกอบการประชุม 
https://moph.cc/aeGXeHePZ
เอกสารดาวน์โหลด
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 4 แนวทางขับเคลื่อนการตรวจราชการฯ ปี 2567  [498 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.8 ประเด็น Area based และ Innovative  [430 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.7 ประเด็น ตรวจราชการแบบบูรณาการ  [1,212 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.6 ประเด็น องค์กรสมรรถนะสูง  [218 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.5 ประเด็น ลดป่วย ลดตายฯ  [5,777 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.4 ประเด็น Digital Health  [12,596 Kb]
        ระเบียบวาระที่ 3 3.3 (2) ประเด็นผู้สูงอายุ  [2,620 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.3 (1) ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย  [4,742 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.2 ประเด็นประเด็นปฐมภูมิ  [497 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 3 3.1 ประเด็น Health for Wealth  [3,014 Kb]
        ไฟล์นำเสนอ ระเบียบวาระที่ 2 สรุปผลการขับเคลื่อนฯ  [739 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 6 การเงินการคลังสุขภาพ  [185 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security)  [537 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 5.4 (3) มะเร็งช่องปาก  [98 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 5.4 (1-2) แบบรายงาน CANCER  [471 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 5.3 แบบรายงาน NCD  [294 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 5.2 Stroke  [516 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 5 5.1 STEMI  [245 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 4 (3) AI DR Screening  [133 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 4 (2) Digital ID  [244 Kb]
        ข้อมูลรายงาน ประเด็นที่ 4 (1) Telemed  [87 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 4 (1) Telemed  [167 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (วัยทำงาน) ฆ่าตัวตายและซึมเศร้า  [217 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (4) เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ  [201 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (3) เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  [199 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า  [198 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (1) อายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย  [110 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (มารดาและทารก) 1.2 อัตราการทารกแรกเกิด  [149 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 3 (มารดาและทารก) 1.1 อัตราการตายมารดา  [410 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 2 (3) หมอประจำตัว  [222 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 2 (2) PCU  [195 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 2 (1) พชอ.  [177 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 1 HFW (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (2) wellness center  [675 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 1 HFW (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (1) การเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ  [227 Kb]
        รายงาน ประเด็นที่ 1 HFW (1) กัญชาทางการแพทย์  [500 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 6 การเงินการคลังสุขภาพ  [177 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ (Health Security)  [537 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 5.4 (3) มะเร็งช่องปาก  [744 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 5.4 (1 - 2) CANCER  [286 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 5.3 NCD  [163 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 5.2 Stroke  [86 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 5 5.1 STEMI  [114 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 4 (3) AI DR Screening  [135 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 4 (2) DID  [169 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 4 (1) Telemed  [150 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 1.2 ผู้สูงอายุ  [1,758 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (วัยทำงาน) ฆ่าตัวตายและซึมเศร้า  [192 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (4) เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ  [188 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (3) เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน  [161 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า  [191 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (เด็กปฐมวัย) (1) อายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการสมวัย  [120 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (มารดาและทารก) 1.2 อัตราการทารกแรกเกิด  [104 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 3 (มารดาและทารก) 1.1 อัตราการตายมารดา  [111 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [177 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 1 HFW (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (3) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  [324 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 1 HFW (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (2) wellness center  [92 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 1 HFW (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (1) การเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ  [90 Kb]
        บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นที่ 1 HFW (1) กัญชาทางการแพทย์  [226 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 18 กย. 66 เวลา 11:22 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]