รายงาน Report การตรวจราชการรายเขตสุขภาพที่ 1 (รอบที่ 2 ปี 2566)
 
      รายงาน Report การตรวจราชการรายเขตสุขภาพที่ 1 
(รอบที่ 2 ปี 2566)
เอกสารดาวน์โหลด
        ประเด็นที่ 7 TB  [220 Kb]
        ประเด็นที่ 6 การเงินการคลังสุขภาพ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  [338 Kb]
        ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง (การเงินการคลังสุขภาพ)  [290 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (7) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (6) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (5) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย และ resource mapping สำหรับการรับมือภัยที่สำคัญ  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (4) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (3) ความมั่นคงด้านสุขภาพ ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 (2) ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.4 ลดป่วย ลดตาย การคัดกรองมะเร็ง  [106 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.2 ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  [122 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.2 Stroke  [115 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.1 ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือด (STEMI)  [247 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.1 STEMI  [122 Kb]
        ประเด็นที่ 4 Digital Health 4.3 ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR Screening  [93 Kb]
        ประเด็นที่ 4 Digital Health 4.3 ร้อยละเขตสุขภาพที่ใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา  [111 Kb]
        ประเด็นที่ 4 Digital Health 4.2 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  [113 Kb]
        ประเด็นที่ 4 Digital Health 4.1 จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด  [109 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.6 จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม  [135 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ  [101 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.4 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan  [212 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  [101 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  [140 Kb]
        ประเด็นที่ 3 ผู้สูงอายุ 3.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  [140 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย วัยทำงาน 3.2 ซึมเศร้า  [166 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย วัยทำงาน 3.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  [164 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย เด็กปฐมวัย 3.6 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  [137 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย เด็กปฐมวัย 3.5 เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  [137 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย เด็กปฐมวัย 3.4 เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  [133 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย เด็กปฐมวัย 3.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  [137 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย มารดาและทารก 3.2 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (Newborn)  [135 Kb]
        ประเด็นที่ 3 กลุ่มวัย มารดาและทารก 3.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  [147 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.3 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน  [146 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.2 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [137 Kb]
        ประเด็นที่ 2 2.1 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  [232 Kb]
        ประเด็นที่ 1 Health For Wealth 1.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพ)  [115 Kb]
        ประเด็นที่ 1 Health For Wealth 1.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center))  [274 Kb]
        ประเด็นที่ 1 Health For Wealth 1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการฯ)  [150 Kb]
        ประเด็นที่ 1 Health For Wealth 1.1 กัญชาทางการแพทย์  [205 Kb]
 
ณ วันที่ : 08 กย. 66 เวลา 16:57 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]