สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา
 
      ITA สสอ.กัลยาณิวัฒนา
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนชมรมจริธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ปีงบประมาณ 2566  [211 Kb]
        คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา  [78 Kb]
        ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  [0]
        หนังสือให้ปฏิบัติตามแนวทางคู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  [0]
        คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก  [0]
        รายงานแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2561 (ไตรมาส 2 มค. มีค. 61)  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต ปี 2561  [0]
        รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติการพัฒนาระบบสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  [0]
        หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือพัฒนาระบบติดตามสถานบริการสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  [0]
        แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561  [0]
        บันทึกรายงานการปรับปรุงขั้นตอนป้องกันผลประโยชน์๋ทับซ้อนและเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์  [0]
        รายงานสรุปการประชุมประโยชน์ทับซ้อน 10 มค.61  [0]
        หนังสือรายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561  [0]
        คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2561  [0]
        ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง กพ.61  [0]
        ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง มค.61  [0]
        ปฏิทินการดำเนินงานหัวใจสีขาว อำเภอกัลยาณิวัฒนา 2561  [0]
        กลุ่มหัวใจสีขาว สสอ.กัลยาณิวัฒนา 61  [0]
        ขออนุุมัติเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมกลุ่มหัวใจสีขาว บนเวปไซต์  [0]
        รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561  [0]
        หนังสือให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561  [0]
        คู่มือการพัฒนาระบบติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการพัฒนาระบบติดตามงานสถานบริการสู่คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  [0]
        แนวปฏิบัติ 10 ข้อตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [0]
        ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สป.2560  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลตามแผนปราบปรามการทุจริต ปี 2561  [0]
        รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  [0]
        หลักฐานช่องทางร้องเรียนผ่านระบบต่างๆ  [0]
         ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานผ่านโทรศัพท์ และ call center  [0]
        มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการหน่วยงาน  [0]
        ภาพประกาศเจตนารมย์ต่อต้านคอรัปชั่น 19 ธค  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานใน สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        โครงสร้างการแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบ 61 สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        ช่องทางประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 61  [0]
        ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  [0]
        หนังสือสั่งการให้ จนท.ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  [0]
        แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์แผนป้องการปราบปรามการทุจริต  [0]
        แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต2561  [0]
        อนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น  [0]
        ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงาน  [0]
        แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  [0]
        กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [0]
        สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        บทบาทภาระกิจหลัก สสอ.กัลยาณิวัฒนา 2561  [0]
        คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        ขออนุญาติเผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  [0]
        ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขรก. และ ลจ.  [0]
        หนังสือเชิญประชุมและร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต  [0]
        ส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตปี 2560  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การทุจริต สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตปี 2561  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอน  [0]
        คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กัลยาณิวัฒนา 61  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน 61  [0]
        แผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมโปร่งใส (ITA)  [0]
        แผนผังจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแผนผังจัดการเรื่องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  [0]
        คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียงการจัดซื้อจัดจ้าง  [0]
        หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สสอ.กัลยาณิวัฒนา  [0]
        บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์  [0]
        หนังสือแจ้งเรียนแนวทางปฏิบัติฯ  [0]
        หนังสือขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ขออนุญเผยเว็ปไวค์ของหน่วยงาน  [0]
        รายงาน สขร.1 และหนังสือขออนุญาตนำส่งและเผยแพร่ ธค.60  [0]
        ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  [0]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 พย. 65 เวลา 09:04 น.  โดย :  นายวีระเชษฐ์ เจริญวงศ์เกียรติ [สสอ.กัลยาณิวัฒนา]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]