ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 201

 
 
นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ นายแพทย์บดินทร์ จักรแก้ว
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 402 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50

 
 
นางนฤมล ขันตีกุล นายทวีศิลป์ ชัยชนะ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50 ต่อ 303 เบอร์โทรศัพท์ : 053-211048-50Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]