1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายยุติเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 29 พย. 66 ]


         วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นพ.มิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด โดยมี ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่กรมควบคุมโรค มีเป้าหมายการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี 2) ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้เหลือไม่เกิน 4,000 รายต่อปี และ 3) ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศภาวะลง ร้อยละ 90 โดยกำหนดเป้าหมายระดับมาตรการ 95-95-95 คือ คนที่ติดเชื้อต้องรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ร้อยละ 95 คนรู้แล้วต้องได้รับการรักษา ร้อยละ 95 และคนได้รับยาสามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้สำเร็จ ร้อยละ 95 ทั้งนี้ ยังได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการภายใต้แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566 “Let communities Lead ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์” พร้อมทั้งพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ธนาคารออมสินภาค 8 โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่ มูลนิธิแคร์แมทเชียงใหม่ มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ ศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติดเชียงใหม่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอซไอวี/เอดส์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานและกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) มูลนิธิบ้านสบาย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงพยาบาลรัฐที่มีผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ ระดับดีเยี่ยมได้แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงพยาบาลจอมทอง และระดับดี ได้แก่ โรงพยาบาลสันป่าตอง สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา 3 ระดับดีเด่น ได้แก่โรงพยาบาลลานนา และระดับดี ได้แก่ โรงพยาบาลราชเวช


      ณ วันที่ : 29 พย. 66   โดย : นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]   view : 283

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]