เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
เอกสารดาวน์โหลด
        ชี้แจงแนวทางการขออนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานและขั้นสูง  [5,074 Kb]
        timeline การประเมินหน่วยปฏิบัติการ 2566  [1,259 Kb]
        DCIR การทบทวนการรายงานเหตุการณ์สาคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที  [1,512 Kb]
        ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดาเนินงานอุบัติเหตุ และบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566  [1,254 Kb]
 
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:19 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]