แจ้งเตรียมความพร้อมในการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564

https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/14151?group=21
เอกสารดาวน์โหลด
        1.รพศ เตรียมความพร้อมตรวจรถ  [953 Kb]
        2.รพท เตรียมความพร้อมตรวจรถ  [957 Kb]
        3.รพช เตรียมความพร้อมตรวจรถ  [960 Kb]
        4.รายชื่อตามแนบท้าย เตรียมความพร้อมตรวจรถ (อปท./มูลนิธิ/รพ.เอกชน/ฯลฯ)  [958 Kb]
 
วันที่ : 29 มีนาคม 2566 เวลา 11:49 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]