การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2566
      วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [542 Kb]
        การดูแลสุขภาพจิตบุคลากรภาครัฐ  [52 Kb]
        การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษ  [352 Kb]
        แผนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่  [425 Kb]
        บทบาทหน้าที่และแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [9,767 Kb]
        การติดตามผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [3,051 Kb]
        สถานการณ์การฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่  [1,686 Kb]
        รายงานการประชุมวันที่26กันยายน2565  [197 Kb]
 
วันที่ : 09 มีนาคม 2566 เวลา 10:23 น.   แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2566 เวลา 16:14 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]