การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
      การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ประชุมครั้งที่ ๒  วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
เอกสารดาวน์โหลด
        ร่างกำหนดการรับเสด็จ  [54 Kb]
        สรุปการประชุม ครั้งที่ 1  [611 Kb]
        ประชุมเตรียมรับเสด็จ  [4,274 Kb]
        คำสั่งมอบหมายงาน  [3,105 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  [4,975 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [120 Kb]
 
วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:07 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]