เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
      ประชุมชี้แจงการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน  แนวทางการลงข้อมูลและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เอกสารดาวน์โหลด
        0.คู่มือการใช้งานเบื้องต้นระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน V.1 091165  [3,135 Kb]
        1.ไฟล์ประชุม 211165 EMS V.2  [4,185 Kb]
        2.วิธีการลงข้อมูลผู้ป่วยที่มาด้วยระบบการแ  [1,795 Kb]
        3.อบจ.21 พ.ย.65  [109 Kb]
        ประเด็นคำถามที่พบบ่อย ขยายเวลา  [275 Kb]
        1.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน นฉพ. (Paramadic) เพื่อการตรวจสอบ 111165  [152 Kb]
        2.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน จฉพ. (A-EMT) เพื่อการตรวจสอบ 111165  [193 Kb]
        3.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พฉพ. (EMT) เพื่อการตรวจสอบ 111165  [347 Kb]
        4.รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน อฉพ. (EMR) เพื่อการตรวจสอบ 111165  [1,375 Kb]
 
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]