การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5402/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5402/2565 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565  [4,286 Kb]
 
วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09:41 น.
ผู้บันทึก : กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]