เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการ
และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน
จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2565 
ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่10_นางบุณยนุช  [0]
        การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์_นางบุณยนุช  [0]
        การบันทึกงานทันตกรรม สำหรับโปรแกรม JHCIS_นายมณเทียร  [0]
        การบันทึกข้อมูล HOSxP/JHCIS_นายมณเทียร  [0]
        แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก_ทพญ.วันวิสาข์  [0]
        การประเมินความเสี่ยง_ทพญ.วิลาสินี  [0]
        แนวทางในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก_ทพญ.ธาวินี  [0]
        แผนการจัดกิจกรรมและแนวทาง_ทพญ.รักชนก  [0]
        ตัวอย่างโครงการสร้างเสริมสุขภาพฟันในเด็ก_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        ชุดสทธิประโยชน์วัยเรียน Ver2_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        PP by กปท 2565_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        OP Anywhere งานทันตกรรม_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสถานศึกษา  [0]
        คู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีใหม่ (New normal)  [0]
        E-Learning สำหรับพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน  [0]
 
วันที่ : 25 มกราคม 2565 เวลา 10:51 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:02 น.
ผู้บันทึก : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]