วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น
      สามารถศึกษาได้จากคลิปจากลิงค์ด้านล่าง
 
https://drive.google.com/file/d/1RjemEFXv2oQ-7_dW26jqEmJbtz1292gJ/view
 
วันที่ : 31 มีนาคม 2564 เวลา 20:26 น.
ผู้บันทึก : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]