ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฮอด
      ราคากลางจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [0]
        ราคากลาง  [0]
 
วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15:15 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]