ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ รพ.สต.ป่าตาล อ.สันกำแพง
      ราคากลางท้องถิ่น
เอกสารดาวน์โหลด
        ขออนุมัติเผยแพร่  [0]
        ราคากลาง  [0]
 
วันที่ : 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:03 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]