เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)
      เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)
วันที่  11 ธันวาคม 2562  เวลา  09.00 - 16.30  น.
ณ ห้องประชุมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
เอกสารดาวน์โหลด
        กำหนดการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)  [0]
 
วันที่ : 06 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]