แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2563
      นโยบาย ตัวชี้วัด และแนวทางการทำงานป้องกันโรค เบาหวาน ความดันดลหิตสูง และ การป้องกันอุบัติเหตุจาราจร จมนำ้
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2563  [0]
 
วันที่ : 04 ธันวาคม 2562 เวลา 10:58 น.   แก้ไขล่าสุด : 13 ธันวาคม 2562 เวลา 16:37 น.
ผู้บันทึก : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]