การบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในโปรแกรม JHCIS
      การบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในโปรแกรม JHCIS
เอกสารดาวน์โหลด
        การบันทึกข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในโปรแกรม JHCIS  [0]
 
วันที่ : 07 มีนาคม 2562 เวลา 08:59 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]