ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561
      ด้วย มูลนิธิกาญจนบารมี มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมโครงการ “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561” (Bike Against Breast Cancer 2018)  ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานกิจกรรม        ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน
2. กระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วประเทศทราบถึงภัยของมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อาการที่พบบ่อย การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
3. ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม โดยเครื่อง Mammogram เคลื่อนที่ ในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาสทั่วประเทศ
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว หากท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.coffeebikeclub.com 
 
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:15 น.
ผู้บันทึก : นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]