แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
      แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 1-7 ของแต่ละเดือน มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)  [183 Kb]
        ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบาบสำหรับผู้รับวิจัย  [177 Kb]
        ตัวอย่างใบยินยอมสำหรับผู้รับการวิจัยในเด็ก  [177 Kb]
        ตัวอย่างใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย  [176 Kb]
        ตัวอย่างใบชี้แจงเข้าร่วมงานวิจัย  [186 Kb]
        แบบยื่นขอจริยธรรมการวิจัย  [189 Kb]
        แบบฟอร์มการประเมินตนเองโดยผู้วิจัย  [187 Kb]
        แบบอัตตประวัติ  [173 Kb]
        เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  [255 Kb]
        แบบฟอร์มการประเมินตนเองโดยผู้วิจัย  [250 Kb]
        แบบยื่นขอจริยธรรมการวิจัย  [423 Kb]
        อัตตประวัติ  [280 Kb]
 
วันที่ : 28 กันยายน 2561 เวลา 16:05 น.   แก้ไขล่าสุด : 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12:29 น.
ผู้บันทึก : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]