เอกสารการประชุม Provider Board ครั้งที่ 5/2561
      เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ
 (Chiang Mai Provincial Provider Board) ครั้งที่ 5 /2561
วันที่  27 กันยายน 2561 เวลา  08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม C 71 อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประชุม Provider board ครั้งที่ 5/2561  [0]
 
วันที่ : 10 กันยายน 2561 เวลา 09:36 น.
ผู้บันทึก : นายบดินทร์ อินตายวง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]