การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาไทย   การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ 
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ   The Self-care Empowerment of Diabetes mellitus Patients.Sunpor Sub-district Health Promoting Hospital, Maeai District, Chaingmai Province
คำสำคัญภาษาไทย   เบาหวานชนิดที่ 2, การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเอง, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด, คุณภาพชีวิต
ชื่อเจ้าของผลงาน   โกศล บุญทา
ประเภท   งานวิจัย
ปีที่พิมพ์   2566
เอกสารดาวน์โหลด 
 การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้  [287 Kb]
วันที่บันทึก/แก้ไข   10 ตค. 66 เวลา 09:54 น.
ผู้บันทึก   นายศุภฤกษ์ โนสุ