ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์
      ประกาศผลสอบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผลสอบคัดเลือกพขร.  [59 Kb]
 
วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11:10 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]