ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารรพ.สต.บ้านยางเนิ้ง
      ปรับปรุงร่างทีโออาร์
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางปปช.  [25 Kb]
        ราคากลางท้องถิ่นปรับปรุงแล้ว  [640 Kb]
        ปรับปรุงร่างทีโออาร์  [636 Kb]
 
วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16:38 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]