ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหาร และอาคารพัสดุ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
      ประกาศประกวดราคา
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางปปช.  [27 Kb]
        ราคากลางท้องถิ่น  [830 Kb]
        งวดงานงวดเงิน  [1,220 Kb]
        งวดงานงวดเงิน  [1,525 Kb]
        ประกาศประกวดราคา  [511 Kb]
 
วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14:41 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]