ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัวโรงอาหาร และอาคารพัสดุ รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณา (TOR)
      ร่าง TOR
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลางปปช.  [27 Kb]
        งวดงานงวดเงิน  [1,220 Kb]
        งวดงานงวดเงิน  [1,525 Kb]
        ร่างประกาศ  [486 Kb]
        ร่างTOR  [156 Kb]
 
วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:07 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]