ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องมือด้านเวชกรรมฟื้นฟู-ทางกายภาพบำบัด) จำนวน 6 รายการ
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือด้านเวชกรรมฟื้นฟู-ทางกายภาพบำบัด) จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศยกเลิกฯ  [147 Kb]
 
วันที่ : 09 ตุลาคม 2560 เวลา 16:59 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]