ประกาศยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล)
      ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอยกเลิกร่างประกาศประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล" ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศยกเลิกฯ  [148 Kb]
 
วันที่ : 09 ตุลาคม 2560 เวลา 16:57 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]