ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]

Prev1 2
 31. แจ้งผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินฯ (CMBIS)         view : 572
      ณ วันที่ : 31 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 32. [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม Web Conference         view : 443
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 33. ขอเชิญประชุม Web Conference วันที่ 23 พฤษภาคม 2559         view : 383
      ณ วันที่ : 17 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 34. [เพิ่ม หนังสือเชิญประชุม] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-Chat         view : 320
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 35. [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลระยะที่ 2 ฯ (Ranking)         view : 301
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 36. คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข         view : 344
      ณ วันที่ : 14 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 37. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 2/2559         view : 233
      ณ วันที่ : 07 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 38. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ร่วมกับ HiMSS AsiaPas16 หัวข้อ “Advancing Digital&Patient-Centered Care”         view : 235
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 39. สำรวจความต้องการใช้โปรแกรม JHOS         view : 239
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 40. (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2         view : 229
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 41. ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปรับปรุงระบบ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านไอที (IT help desk) ครั้งที่ 2         view : 212
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 42. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)         view : 237
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 43. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลระดับโซน จังหวัดเชียงใหม่         view : 223
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 44. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการสนับสนุนทรัพยากร         view : 209
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 45. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ         view : 233
      ณ วันที่ : 08 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 46. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559         view : 191
      ณ วันที่ : 23 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 47. หนังสือแจ้ง การติดตั้งระบบสืบค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย         view : 187
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 48. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558         view : 194
      ณ วันที่ : 16 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 49. ขอให้จัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน         view : 177
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 50. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558         view : 188
      ณ วันที่ : 16 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 51. ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 สำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         view : 170
      ณ วันที่ : 13 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 52. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 3/2558         view : 140
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 53. ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานชุดคำสั่ง (SQL) สำหรับฐานข้อมูลเบื้องต้น         view : 134
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 54. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558         view : 132
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 55. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์         view : 119
      ณ วันที่ : 06 สค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 56. รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ         view : 122
      ณ วันที่ : 15 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 57. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558         view : 121
      ณ วันที่ : 15 กค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 58. แบบฟอร์มการสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์         view : 118
      ณ วันที่ : 29 มิย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740