ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]

Prev1 2 3 Next
 31. ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโปรแกรม JHCIS 4 รุ่น (การบันทึกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้มมาตรฐาน โซน 2 และ โซน 3 )         view : 1,049
      ณ วันที่ : 28 มิย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 กค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 32. [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการปรับฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ในโปรแกรมของโรงพยาบาล         view : 738
      ณ วันที่ : 01 กค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 33. รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / 2559         view : 485
      ณ วันที่ : 30 มิย. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 34. รายงานการประชุมมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 / 2559         view : 445
      ณ วันที่ : 30 มิย. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 35. คู่มือโปรแกรม JHCIS         view : 614
      ณ วันที่ : 16 มิย. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 36. ขอเชิญประชุม Web Conference วันที่ 24 มิถุนายน 2559         view : 440
      ณ วันที่ : 14 มิย. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 37. แจ้งผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินฯ (CMBIS)         view : 602
      ณ วันที่ : 31 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 38. [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม Web Conference         view : 469
      ณ วันที่ : 27 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 39. ขอเชิญประชุม Web Conference วันที่ 23 พฤษภาคม 2559         view : 412
      ณ วันที่ : 17 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 40. [เพิ่ม หนังสือเชิญประชุม] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-Chat         view : 339
      ณ วันที่ : 13 พค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 41. [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้ประโยชน์ข้อมูลระยะที่ 2 ฯ (Ranking)         view : 330
      ณ วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 42. คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข         view : 358
      ณ วันที่ : 14 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 43. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 2/2559         view : 247
      ณ วันที่ : 07 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 44. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ร่วมกับ HiMSS AsiaPas16 หัวข้อ “Advancing Digital&Patient-Centered Care”         view : 249
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 45. สำรวจความต้องการใช้โปรแกรม JHOS         view : 265
      ณ วันที่ : 03 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 46. (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 2         view : 240
      ณ วันที่ : 02 มีค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 47. ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปรับปรุงระบบ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านไอที (IT help desk) ครั้งที่ 2         view : 233
      ณ วันที่ : 21 มค. 59   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 48. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)         view : 253
      ณ วันที่ : 13 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 49. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลระดับโซน จังหวัดเชียงใหม่         view : 235
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 50. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการสนับสนุนทรัพยากร         view : 220
      ณ วันที่ : 11 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 51. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการบันทึกข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ         view : 252
      ณ วันที่ : 08 มค. 59   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 52. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559         view : 202
      ณ วันที่ : 23 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 53. หนังสือแจ้ง การติดตั้งระบบสืบค้นข้อมูลประวัติผู้ป่วย         view : 199
      ณ วันที่ : 17 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 54. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2558         view : 211
      ณ วันที่ : 16 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 55. ขอให้จัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน         view : 195
      ณ วันที่ : 14 ธค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 56. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558         view : 210
      ณ วันที่ : 16 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 57. ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 สำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         view : 180
      ณ วันที่ : 13 พย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 58. รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครั้งที่ 3/2558         view : 147
      ณ วันที่ : 07 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 59. ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานชุดคำสั่ง (SQL) สำหรับฐานข้อมูลเบื้องต้น         view : 148
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที
 60. ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558         view : 150
      ณ วันที่ : 03 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ  หน่วยงาน : งานไอที

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740