ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .51 Next
 1. แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 22
      ณ วันที่ : 21 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร." รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐         view : 7
      ณ วันที่ : 20 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37         view : 39
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          view : 42
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. ้เอกสารประกอบการประชุม สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          view : 25
      ณ วันที่ : 18 กย. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Supportive Board) ครั้งที่ ุ8/2560         view : 24
      ณ วันที่ : 17 กย. 60   โดย : นางเยาวลักษณ์ จันแดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 7. ตัวอย่างหนังสือส่งตัวร่วมปฏิบัติงานตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชาติฯ         view : 39
      ณ วันที่ : 15 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. คำสั่ง สสจ.เชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสัญชาติ         view : 57
      ณ วันที่ : 15 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560         view : 28
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. ประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560         view : 49
      ณ วันที่ : 24 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 กย. 60   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. แจ้งให้โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งที่จะออก OSS ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติงานตามแบบฟอร์มที่แนบ         view : 39
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 20
      ณ วันที่ : 14 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental (กลุ่มวัยเรียน/วัยก่อนเรียน)         view : 570
      ณ วันที่ : 02 กพ. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กย. 60   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. ขอเชิญร่วมโครงการวิ่ง NURSE CMU RUN 2017         view : 49
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กันยายน 2560 รอบที่ 1         view : 42
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 16
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขี่ยนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู         view : 21
      ณ วันที่ : 12 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36         view : 77
      ณ วันที่ : 11 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560         view : 34
      ณ วันที่ : 08 กย. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 20. โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560         view : 142
      ณ วันที่ : 08 กย. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 21. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการรองรับนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีฯ         view : 66
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กย. 60   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. ประชุม LTC 4 กันยายน 2560         view : 91
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560         view : 32
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงบรมศพฯ         view : 40
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. กรอบการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและโครงการหลักของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561         view : 80
      ณ วันที่ : 07 กย. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26.  ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560         view : 88
      ณ วันที่ : 28 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 กย. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35         view : 87
      ณ วันที่ : 04 กย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO)         view : 77
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. เอกสารประชุมคพสจ เดือนสิงหาคม 2560         view : 77
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ         view : 83
      ณ วันที่ : 01 กย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740