ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .53 Next
 1. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 11/2560         view : 19
      ณ วันที่ : 17 พย. 60   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560         view : 23
      ณ วันที่ : 17 พย. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. ประชาสัมพันธ์: การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการนวดไทยสำหรับแม่ก่อนคลอดและหลังคลอด         view : 29
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 4. เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 15
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอัคคีภัย         view : 10
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 15
      ณ วันที่ : 16 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปี 2560         view : 47
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูล claim_fo งวดที่ 1-8         view : 287
      ณ วันที่ : 10 สค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45         view : 27
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 10. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย         view : 41
      ณ วันที่ : 14 พย. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 11. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 14
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข         view : 24
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 13
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. รูปธงชาติตามพระราชบัญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒         view : 18
      ณ วันที่ : 13 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดและเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอนเดือนเมษายน-สิงหาคม2560         view : 148
      ณ วันที่ : 03 พย. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540         view : 42
      ณ วันที่ : 10 พย. 60   โดย : นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 17. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่2         view : 41
      ณ วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน ตุลาคม 2560 รอบที่ 1         view : 105
      ณ วันที่ : 25 ตค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. เอกสารนำเสนอประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด         view : 37
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 20. ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข DCIRs         view : 41
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ]
 21. ขอเชิญร่วมเป็นเกรียรติและรับบริจาค         view : 30
      ณ วันที่ : 09 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภาระกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐         view : 56
      ณ วันที่ : 08 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. เอกสารอบรมโครงการ" การบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"         view : 399
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 24. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2560         view : 94
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 81
      ณ วันที่ : 07 พย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 26. การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่         view : 51
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การเสนอคำสั่งที่ต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม         view : 41
      ณ วันที่ : 06 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)         view : 127
      ณ วันที่ : 31 ตค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 29. การจัดตั้งหน่วยงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         view : 56
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. แจ้งเปลี่ยนที่ทำการใหม่         view : 69
      ณ วันที่ : 02 พย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740