ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .57 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2/61         view : 1
      ณ วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 01/61         view : 50
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award         view : 11
      ณ วันที่ : 22 มค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. เอกสารการนิเทศงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คพสอ.)         view : 117
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. สรุปผลการพิจารณาการโยกย้ายทันตแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2561         view : 79
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. แจ้งตารางเวลาการชำระหนี้ค่าบริการทางการแพทย์ฯ         view : 26
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561         view : 223
      ณ วันที่ : 08 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.ไชยปราการ         view : 35
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารนิเทศงาน คพสอ.ดอยสะเก็ด         view : 51
      ณ วันที่ : 19 มค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2561         view : 35
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอกเดือน พย-ธค 2560         view : 90
      ณ วันที่ : 13 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. อกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.ดอยหล่อ วันที่ 16 มกราคม 2561         view : 48
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. เอกสารการนิเทศฯ ครั้งที่1/2561 คพสอ.จอมทอง วันที่ 15 มกราคม 2561         view : 41
      ณ วันที่ : 18 มค. 61   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. template ไฟล์ Excel claim_er(OPER)         view : 59
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15.  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน ตค-พย-ธค         view : 39
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ         view : 44
      ณ วันที่ : 17 มค. 61   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 17. รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ตามแบบฟอร์การรายงานฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 60
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงานต่างด้าวประจำเดือน ธค 2560 รอบ1,2         view : 49
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนธันวาคม 2560         view : 41
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. แบบฟอร์ม การติดตามการดำเนินงานโครงการของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         view : 50
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวที่ 54-55         view : 54
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. แจ้งการใช้หลักฐานแสดงการเข้าสู่ระบบประกันสังคมประกอบการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวประเภท 3 เดือน         view : 24
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน พย-ธค         view : 55
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี CT MRI (เดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน 2560)         view : 110
      ณ วันที่ : 28 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว         view : 23
      ณ วันที่ : 15 มค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561         view : 259
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 27. เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ Web Conference วันที่ 12 มค 61         view : 36
      ณ วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (VDO Conference)         view : 51
      ณ วันที่ : 12 มค. 61   โดย : นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]
 29. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560         view : 53
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตันเองและครอบครัว"ครั้งที่ 11         view : 29
      ณ วันที่ : 11 มค. 61   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740