ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .48 Next
 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก         view : 58
      ณ วันที่ : 20 กค. 60   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล]
 2. แบบประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน         view : 37
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นายคัมภีร์ ไชยวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานแพทย์แผนไทย]
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560         view : 23
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐         view : 11
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC         view : 16
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลารับสมัครผลงานเพื่อนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล          view : 11
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน"         view : 15
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์         view : 10
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร         view : 13
      ณ วันที่ : 19 กค. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 203
      ณ วันที่ : 02 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กค. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560 รอบที่ 1         view : 21
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ประชุมสภาผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2560         view : 20
      ณ วันที่ : 18 กค. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28         view : 68
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 14. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang Mai Provincial Resource Supportive Board) ครั้งที่ ุ6/2560         view : 18
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางเยาวลักษณ์ จันแดง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 15. กิจกรรมการประกวดของ TO BE NUMBER ONE CHIANGMAI         view : 15
      ณ วันที่ : 17 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 16. เอกสารการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 และTO BE NUMBER ONE IDOL         view : 50
      ณ วันที่ : 10 กค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 17. ไฟล์บรรยายการอบรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงจังหวัดเชียงใหม่ OSCC เชียงใหม่ พมจ.ชม.จัด7กค60 ณ ฮอลิเดย์การ์เด้น         view : 33
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27         view : 137
      ณ วันที่ : 11 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. เอกสารการประชุมการพัฒนาการเขียนรายงานสอบสวนโรค Flu DARRT         view : 65
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 20. รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 2/2560         view : 32
      ณ วันที่ : 07 กค. 60   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 21. แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560         view : 62
      ณ วันที่ : 06 กค. 60   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 22. เอกสารประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้ง 6/2560         view : 66
      ณ วันที่ : 05 กค. 60   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26         view : 139
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. เอกสารการประชุมทำคลอดฉุกเฉิน 19 มิ.ย.60         view : 48
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         view : 325
      ณ วันที่ : 23 พค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 60   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. เอกสารประกอบการประชุมฯ การตรวจ Ultrasound มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งเต้านม         view : 53
      ณ วันที่ : 03 กค. 60   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. ไฟล์นำเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ 2560         view : 115
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 28. การดำเนินงานป้องกันและปราบปรมการทุจริต         view : 37
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นายพศิณ สุวรรณโกตา [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานนิติการ]
 29. ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ         view : 51
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร         view : 43
      ณ วันที่ : 30 มิย. 60   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740