ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .64 Next
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561         view : 68
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 61   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20         view : 3
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 3.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20         view : 3
      ณ วันที่ : 27 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 4. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 32
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. โครงสร้างคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามงานที่เป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 12
      ณ วันที่ : 25 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด ประจำเดือน เมษายน 2561         view : 79
      ณ วันที่ : 12 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่”         view : 50
      ณ วันที่ : 23 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 61   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
 8. ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า         view : 19
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. เอช"         view : 24
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561          view : 19
      ณ วันที่ : 23 พค. 61   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและกฎหมาย (Chiang Mai Provincial Regulatory Executive Board) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561          view : 24
      ณ วันที่ : 23 พค. 61   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19         view : 84
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 13. ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         view : 27
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19         view : 72
      ณ วันที่ : 21 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 15. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO 31-05-2562,CM_FO 31-05-2563,CM_FO 30-06-2562,30-06-2563 )         view : 59
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 135
      ณ วันที่ : 08 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2561         view : 39
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561         view : 36
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 19. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี         view : 30
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561         view : 97
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่         view : 39
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 18         view : 63
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 23. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18         view : 18
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรค]
 24. รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2561         view : 44
      ณ วันที่ : 15 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวปีงบ 2561 ประจำเดือน เมษ.61         view : 56
      ณ วันที่ : 13 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก         view : 94
      ณ วันที่ : 11 พค. 61   โดย : นางธมนรดา จินะกัณฑ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนเมษายน 2561         view : 58
      ณ วันที่ : 09 พค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 61   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพและงานวัยรุ่นปี2561 ระหว่างวันที่ 30เมย-2พค61         view : 45
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. KPI งานทันตสาธารณสุข ปี 2557 - 2561 จ.เชียงใหม่         view : 68
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภาระกิจของกองทุนพัฒนา         view : 32
      ณ วันที่ : 10 พค. 61   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740