ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 151. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ         view : 93
      ณ วันที่ : 27 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 152. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 101
      ณ วันที่ : 26 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 153. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(OPD)รพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น อ.อมก๋อย         view : 237
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 154. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 95
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 155. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสอ.ดอยหล่อ         view : 99
      ณ วันที่ : 17 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 156. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 166
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 157. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง         view : 104
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 158. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองกาน         view : 98
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 159. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองแขก         view : 100
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 160. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 92
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 161. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ         view : 88
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 162. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 89
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 163. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ดอยหล่อ         view : 119
      ณ วันที่ : 14 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 164. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 88
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 165. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 103
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 166. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 100
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 167. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 86
      ณ วันที่ : 09 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 168. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ก่อสร้างที่รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 115
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 169. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ก่อสร้างที่รพ.วัดจ้นทร์ฯ         view : 85
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 170. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 107
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 171. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ละอุป         view : 111
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 172. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านป้อก         view : 91
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 173. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อ.แม่วาง         view : 95
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 174. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         view : 85
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 175. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 97
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 176. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 97
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 177. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 84
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 178. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 89
      ณ วันที่ : 22 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 179. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 90
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 180. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 98
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740