ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .15 Next
 121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าเดรป)         view : 17
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 26
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 123. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ         view : 21
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 124. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ         view : 24
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 125. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ         view : 21
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ         view : 16
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 127. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายร้านชำคุณภาพ         view : 16
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 128. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ         view : 25
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 129. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 130. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ         view : 16
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 132. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขอ 4457 เชียงใหม่         view : 31
      ณ วันที่ : 23 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 133. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 54
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 134. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง         view : 91
      ณ วันที่ : 10 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 135. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง         view : 78
      ณ วันที่ : 06 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 136. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำ Power point และ VTR          view : 59
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 137. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง         view : 54
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 138. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์         view : 46
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 139. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดโฟม         view : 49
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 140. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ         view : 51
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 141. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงาน         view : 37
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 142. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         view : 32
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 143. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร         view : 24
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 144. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารรูปเล่ม         view : 41
      ณ วันที่ : 04 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 145. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ครั้งที่ 2         view : 29
      ณ วันที่ : 05 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 146. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 48
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 147. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         view : 94
      ณ วันที่ : 04 มิย. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 148. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์         view : 124
      ณ วันที่ : 31 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 149. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน         view : 131
      ณ วันที่ : 24 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 150. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเชื่อมรพ.วัดจันทร์ฯ         view : 104
      ณ วันที่ : 16 พค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740