ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .15 Next
 91. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ         view : 17
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 92. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 93. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ         view : 17
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสำอาง         view : 15
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 95. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 16
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 96. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 97. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 98. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอัดสำเนา         view : 27
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 99. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ         view : 36
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 100. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสแกนเอกสาร แบบแปลนงานก่อสร้าง         view : 22
      ณ วันที่ : 15 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 101. ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 110
      ณ วันที่ : 14 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 102. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 104
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 103. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 163
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 104. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน จำนวน 9 ราย         view : 45
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 105. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเขั้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินเหลือจ่าย)         view : 56
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 106. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 39
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 107. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ         view : 42
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 108. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ         view : 37
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 109. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง         view : 37
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 110. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพ          view : 20
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 111. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ         view : 19
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 112. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 57
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 113. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ         view : 51
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 114. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Hard disk         view : 42
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 115. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ย 2868 เชียงใหม่         view : 66
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 116. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นค 9523 เชียงใหม่         view : 60
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 117. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง         view : 40
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 118. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งท 9605 เชียงใหม่         view : 40
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 119. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร(งานการเงินและบัญชี)         view : 18
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ         view : 20
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740