ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 4 5 . . .14 Next
 61. ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ         view : 79
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 62. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 124
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 63. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานมาลาเรียชุมชน จำนวน 9 ราย         view : 23
      ณ วันที่ : 26 กค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 64. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเขั้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินเหลือจ่าย)         view : 42
      ณ วันที่ : 03 สค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 65. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561         view : 20
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 66. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ         view : 20
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 67. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ         view : 21
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 68. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง         view : 18
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่กล้องถ่ายภาพ          view : 9
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 70. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ         view : 9
      ณ วันที่ : 07 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 71. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ         view : 37
      ณ วันที่ : 01 สค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 72. ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ         view : 34
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 73. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Hard disk         view : 24
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 74. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ย 2868 เชียงใหม่         view : 27
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 75. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นค 9523 เชียงใหม่         view : 43
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 76. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง         view : 23
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 77. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งท 9605 เชียงใหม่         view : 23
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเข้าเล่มเอกสาร(งานการเงินและบัญชี)         view : 8
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 79. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ         view : 9
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 80. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าเดรป)         view : 7
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 81. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 15
      ณ วันที่ : 25 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 82. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ         view : 8
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 83. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ         view : 12
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 84. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ         view : 11
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 85. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ         view : 7
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 86. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายร้านชำคุณภาพ         view : 6
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 87. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ         view : 9
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 88. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ         view : 5
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 89. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ         view : 5
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 90. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ         view : 5
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740