ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1. . .8 9 10 11 12 . . .14 Next
 271. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 122
      ณ วันที่ : 26 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 272. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก(OPD)รพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น อ.อมก๋อย         view : 448
      ณ วันที่ : 22 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 273. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 114
      ณ วันที่ : 19 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 274. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสสอ.ดอยหล่อ         view : 134
      ณ วันที่ : 17 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 275. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านทุ่งแก         view : 207
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 276. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง         view : 122
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 277. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองกาน         view : 120
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 278. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านกองแขก         view : 119
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 279. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย         view : 116
      ณ วันที่ : 16 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 280. ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ         view : 107
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 281. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว         view : 121
      ณ วันที่ : 15 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 282. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สสอ.ดอยหล่อ         view : 155
      ณ วันที่ : 14 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 283. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 112
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 284. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 126
      ณ วันที่ : 13 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 285. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 124
      ณ วันที่ : 12 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 286. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 115
      ณ วันที่ : 09 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 287. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ก่อสร้างที่รพ.วัดจันทร์ฯ         view : 144
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 288. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ก่อสร้างที่รพ.วัดจ้นทร์ฯ         view : 108
      ณ วันที่ : 07 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 289. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ         view : 132
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 290. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านแม่ละอุป         view : 140
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 291. ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านป้อก         view : 115
      ณ วันที่ : 06 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 292. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านนาทราย อ.แม่วาง         view : 120
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 293. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน         view : 101
      ณ วันที่ : 02 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 294. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 116
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 295. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 119
      ณ วันที่ : 01 ตค. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 296. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 99
      ณ วันที่ : 28 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 297. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและรั้ว สสจ.ชม.         view : 110
      ณ วันที่ : 22 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 298. ร่างประกาศและะร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.สต.บ้านนาทราย         view : 112
      ณ วันที่ : 21 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 299. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ         view : 123
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 300. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ         view : 110
      ณ วันที่ : 16 กย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740