ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 Next
 31. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อบกับโครงการ         view : 35
      ณ วันที่ : 21 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE         view : 69
      ณ วันที่ : 21 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. จ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและประชาชน         view : 27
      ณ วันที่ : 26 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและจัดทำข้อมูลการเงินของ TO BE NUMBER ONE         view : 53
      ณ วันที่ : 16 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 35. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE         view : 76
      ณ วันที่ : 16 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 36. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 85
      ณ วันที่ : 09 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 37. จ้างเหมาผู้จัดการดูแลศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น         view : 59
      ณ วันที่ : 01 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 38. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ส้นทราย         view : 110
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 39. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.สันทราย         view : 160
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 40. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.เชียงดาว         view : 86
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 41. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง รพ.เชียงดาว         view : 87
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 42. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ฝาง         view : 94
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 43. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสะเมิง         view : 82
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 44. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอแม่ออน         view : 83
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 45. จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         view : 36
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 46. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านปง         view : 80
      ณ วันที่ : 22 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 47. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.แม่ตื่น         view : 87
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 48. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง          view : 78
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 49. ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 112
      ณ วันที่ : 21 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 50. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 87
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 51. ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 92
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 52. ราคากลาง เช่าสัญญาณประชุมทางไกล VDO Conference ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 78
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 53. ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 93
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 54. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 82
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 55. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่2)         view : 146
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 56. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 135
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 57. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนและรั้ว สสจ.ชม         view : 135
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 58. ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 147
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 59. ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี58)         view : 155
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ
 60. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 139
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740