ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง

Prev1 2 3 Next
 31. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาและระบบประปาภายนอก,ระบบส่งน้ำดิบพร้อมโรงสูบ โรงพยาบาลสันป่าตอง         view : 135
      ณ วันที่ : 16 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 32. ราคากลางงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่ง         view : 238
      ณ วันที่ : 10 มีค. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 33. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้อบกับโครงการ         view : 43
      ณ วันที่ : 21 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 34. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE         view : 85
      ณ วันที่ : 21 กพ. 60   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 35. จ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ในกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและประชาชน         view : 35
      ณ วันที่ : 26 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 36. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและจัดทำข้อมูลการเงินของ TO BE NUMBER ONE         view : 67
      ณ วันที่ : 16 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 37. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE         view : 88
      ณ วันที่ : 16 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 38. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         view : 94
      ณ วันที่ : 09 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 39. จ้างเหมาผู้จัดการดูแลศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น         view : 72
      ณ วันที่ : 01 ธค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 40. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ส้นทราย         view : 118
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 41. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.สันทราย         view : 214
      ณ วันที่ : 25 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 42. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ.เชียงดาว         view : 93
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 43. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก จ่ายกลาง รพ.เชียงดาว         view : 102
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 44. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ฝาง         view : 111
      ณ วันที่ : 24 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 45. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอสะเมิง         view : 90
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 46. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอแม่ออน         view : 89
      ณ วันที่ : 03 พย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 47. จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         view : 44
      ณ วันที่ : 25 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 48. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยบ้านปง         view : 91
      ณ วันที่ : 22 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 49. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.แม่ตื่น         view : 100
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 50. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง          view : 93
      ณ วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 51. ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560         view : 127
      ณ วันที่ : 21 พย. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 52. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา         view : 94
      ณ วันที่ : 12 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 53. ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 108
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 54. ราคากลาง เช่าสัญญาณประชุมทางไกล VDO Conference ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 93
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 55. ราคากลาง เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560         view : 101
      ณ วันที่ : 03 ตค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 56. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารและห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 92
      ณ วันที่ : 19 กย. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 57. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.สันทราย (ครั้งที่2)         view : 154
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 58. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอกรพ.30เตียงรพ.แม่ตื่น         view : 144
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 59. ราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนและรั้ว สสจ.ชม         view : 144
      ณ วันที่ : 16 มีค. 59   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 60. ราคากลางอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558)         view : 161
      ณ วันที่ : 11 เมย. 58   โดย : ผู้ดูแลระบบ

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740