นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบประเมิน CMBIS  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2561
     (ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ค. 61)
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
18
 
 Last Month
32
 
 This Year
65,377
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,541
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชกา....        ทรัพยากรบุคคล17 สค. 61  [ view : 123 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร....        ทรัพยากรบุคคล17 สค. 61  [ view : 268 ]
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค....        ทรัพยากรบุคคล08 สค. 61  [ view : 1,304 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช....        ทรัพยากรบุคคล07 สค. 61  [ view : 798 ]
  ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชกา....        ทรัพยากรบุคคล06 สค. 61  [ view : 499 ]
  ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2560 สถาบันราชประช....        ยุทธศาสตร์26 กค. 61  [ view : 161 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามศรัทธาใน....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 61  [ view : 2 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุ....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 61  [ view : 2 ]
  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกรกฏาคม....        ควบคุมโรคติดต่อ : 17 สค. 61  [ view : 10 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ....        บริหารทั่วไป : 17 สค. 61  [ view : 4 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาย....        งานยาเสพติด : 16 สค. 61  [ view : 7 ]
  ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบ....        ประกันสุขภาพ : 16 สค. 61  [ view : 84 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สสอ.หางดง ก....        สสอ.หางดง17 สค. 61  [ view : 4 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันกำแพง....        สสอ.สันกำแพง08 มีค. 61  [ view : 1,166 ]
  รายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 2561 ....        สสอ.เวียงแหง16 สค. 61  [ view : 10 ]
  สสอ.จอมทอง - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้อง....        สสอ.จอมทอง16 สค. 61  [ view : 7 ]
  สสอ.จอมทอง - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้อง....        สสอ.จอมทอง16 สค. 61  [ view : 5 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ....        สสอ.ดอยเต่า16 สค. 61  [ view : 9 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 5 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่อ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 5 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่อ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 5 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 6 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชา....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 4 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบสถานที่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ17 สค. 61  [ view : 5 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 17 กค. 61  [ view : 54 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 12 มิย. 61  [ view : 87 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 125 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 27 เมย. 61  [ view : 120 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 257 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 290 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,330 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 849 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 790 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 954 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 925 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 915 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มิย.61        ปวีณา ปาลี19 กค. 61  [ view : 86 ]
  งบทดลอง พค.61        ปวีณา ปาลี19 มิย. 61  [ view : 50 ]
  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 78 ]
  งบทดลอง มีค.61        ปวีณา ปาลี26 เมย. 61  [ view : 108 ]
  งบทดลอง กพ.61        ปวีณา ปาลี26 มีค. 61  [ view : 153 ]
  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 231 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนกรกฏาคม....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :17 สค. 61  [ view : 10 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 29....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :31 กค. 61  [ view : 81 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :31 กค. 61  [ view : 30 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 27....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 กค. 61  [ view : 68 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 กค. 61  [ view : 23 ]
  แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :16 พค. 61  [ view : 127 ]
  แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ2560....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :06 กค. 60  [ view : 216 ]
  แนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนป.5....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :31 พค. 60  [ view : 1138 ]
  แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :31 พค. 60  [ view : 181 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคจตุปัจจัยตามศรัทธาในพิธีถวายผ้....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 2 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 2 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :17 สค. 61  [ view : 4 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสร็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 สค. 61  [ view : 30 ]
  สำนักงานอัยการภาค ๕ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวันวั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 กค. 61  [ view : 32 ]
  ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 กค. 61  [ view : 33 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :26 กค. 61  [ view : 27 ]
  ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ ห้องสุขาจำนวน ๘ ห้อง....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 กค. 61  [ view : 41 ]
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลสำนักงานสาธารณสุขจังหว....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กค. 61  [ view : 31 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามมัคคีมหากุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กค. 61  [ view : 25 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 152 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 185 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 212 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 299 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1291 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 5/256....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 66 ]
  การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 กค. 61  [ view : 92 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :13 มิย. 61  [ view : 99 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 157 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 392 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 325 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 569 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 446 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 484 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 451 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 333 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 178 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 322 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 230 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 196 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 409 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 430 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 325 ]
  การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตั....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 294 ]
  การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลห....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 313 ]
  การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 137 ]
  การสืบราคาร่วม ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุรังสีการแพทย....        นายพิรุณ อินตา  :15 สค. 61  [ view : 500 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครอ....        ภญ.อัญชญา ดุจจานุทัศน์  :02 มิย. 61  [ view : 161 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 185 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 176 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 789 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 561 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 996 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 1010 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1481 ]
  ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนบุคลากรของห....        งานประกันสุขภาพ  :16 สค. 61  [ view : 84 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :15 สค. 61  [ view : 20 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี opd_er,opd_refer ปร....        งานประกันสุขภาพ  :15 สค. 61  [ view : 24 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกรกฎาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :06 สค. 61  [ view : 48 ]
  แจ้ง รพ.สำรวจจำนวนเงินและหนี้ค้างชำระ ผู้ป่วยกองทุนแรงงานต่า....        งานประกันสุขภาพ  :03 สค. 61  [ view : 46 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 123 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :01 สค. 61  [ view : 43 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน มิถุนายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :31 กค. 61  [ view : 65 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 120 ]
  ส่งข้อมูลUpdate การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน....        งานประกันสุขภาพ  :11 กค. 61  [ view : 79 ]
  PPA        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :09 กค. 61  [ view : 109 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 กค. 61  [ view : 178 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :08 กค. 61  [ view : 195 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 25....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :02 กค. 61  [ view : 141 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :02 กค. 61  [ view : 52 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 92 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 24....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :22 มิย. 61  [ view : 87 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 111 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 23....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :16 มิย. 61  [ view : 122 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 22....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :10 มิย. 61  [ view : 140 ]
  เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :17 สค. 61  [ view : 16 ]
  หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :06 สค. 61  [ view : 43 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :24 กค. 61  [ view : 75 ]
  Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายก....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :16 กค. 61  [ view : 105 ]
  แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :12 กค. 61  [ view : 77 ]
  ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :11 กค. 61  [ view : 64 ]
  เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :28 มิย. 61  [ view : 149 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 74 ]
  สังคมไทยไร้ฟันผุ        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 กค. 61  [ view : 70 ]
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โร....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :29 มิย. 61  [ view : 50 ]
  เอกสารประกอบประเมิน ตำบลนมแม่....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :06 สค. 61  [ view : 51 ]
  ไฟล์บรรยายประชุมพัฒนาข้อมูลรายงานผู้สูงอายุ 26 กค 61 ห้องศรี....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :26 กค. 61  [ view : 62 ]
  ไฟล์ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ16กค61 ห้องอินทนนท์ สสจ.ชม....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 กค. 61  [ view : 72 ]
  ประชุม LTC 17n.ค.61        นางคณิตา กาวงศ์  :17 กค. 61  [ view : 58 ]
  คู่มือแนวทางการประเมินตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Lon....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :17 กค. 61  [ view : 62 ]
  ขอแจ้งการดำเนินงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เคร....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :13 กค. 61  [ view : 48 ]
  เอกสารการประชุม Hep B วันที่ 18 พฤษภาคม 61....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :29 มิย. 61  [ view : 75 ]
  เอกสารการประชุม PPA วันที่ 25 มิ.ย.61 (มหัศจรรย์ 1,000 วัน +....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :26 มิย. 61  [ view : 427 ]
  แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :23 พค. 61  [ view : 279 ]
  แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :11 พค. 61  [ view : 226 ]
  Power Point นำเสนอเพื่อสรุปตรวจราชการและนิเทศงานฯ รอบที่ 2/2....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 สค. 61  [ view : 14 ]
  รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะผลตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข (....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 สค. 61  [ view : 23 ]
  รายงานผลการตรวจราชการ ระดับจังหวัด (แบบ ตก.1) (คณะผู้นิเทศฯ)....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 สค. 61  [ view : 46 ]
  แบบประเมินโครงการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบ....        กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  :08 สค. 61  [ view : 103 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :02 สค. 61  [ view : 66 ]
  เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ Service Plan....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :06 สค. 61  [ view : 48 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 4/2561....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :06 สค. 61  [ view : 31 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 สค. 61  [ view : 73 ]
  มติที่ประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561 ....        MissPhraeophan Punchaidee  :03 สค. 61  [ view : 28 ]
  ผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการและผลงานเด่นที่....        MissPhraeophan Punchaidee  :02 สค. 61  [ view : 63 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 978 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 374 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 278 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 2170 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 878 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1331 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 402 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 771 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1552 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 731 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 552 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 226 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 1083 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 452 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 589 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 410 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 631 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 619 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 676 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 625 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 308 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 405 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 994 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 890 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 855 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 916 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 876 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 820 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 942 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 998 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1437 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 887 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 679 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 692 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 846 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 748 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 705 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1121 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 956 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 1072 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 226 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 282 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 181 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 203 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 186 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 173 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 659 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 878 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 701 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 843 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :10 กค. 61  [ view : 34 ]
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540....        นายนายธนวัฒน์ ทาปัน  :01 มิย. 61  [ view : 80 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนมีนาคม 256....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มิย. 61  [ view : 48 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 108 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 150 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 130 ]
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 119 ]
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 116 ]
  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 217 ]
  รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 132 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาและสารเสพ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 สค. 61  [ view : 7 ]
  การให้บริการเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 สค. 61  [ view : 37 ]
  “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :18 กค. 61  [ view : 117 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 192 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 113 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 123 ]
  การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Intervie....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 เมย. 61  [ view : 148 ]
  การประชุม “การเตรียมความพร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :22 มีค. 61  [ view : 483 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 467 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 853 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740