นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด
เมนูหลัก
   หน้าแรก
   เข้าสู่ระบบ
   สมัครสมาชิก
   คู่มือเว็บไชต์(สำหรับสมาชิก)
   ห้องประชุม
   ASEAN HEALTH
   ระบบรายงานผู้ป่วยหมอกควัน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   โปรแกรมสารบรรณ'สาสุข
   Provider board 
   อัตรากำลัง 
   ระบบรับ-ส่งไฟล์(e-filing)
   คู่มือปฎิบัติงาน 
   แบบฟอร์มการขอใช้อินเตอร์เน็ต
   ระบบติดตามการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
   ส่งผลการประเมินตนเอง
      สถานบริการสาธารณสุข
   แบบประเมิน CMBIS
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูล/สถิติ สาธารณสุข 
   ระบบ HDC
   ระบบติดตามการส่งข้อมูล
   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
     ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540
 
   คู่มือ ICD10 สำหรับ รพ.สต
จัดซื้อจัดจ้าง
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง 
   ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ - การเงิน
   ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   แบบฟอร์มทางการเงิน 
   รายงานการโอนเงิน 
   รายงานสถานการณ์การเงิน 
   ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายเงิน 
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   CM SOP
   รายงานการสำรวจ HI,CI
   สรุปราคายาและพัสดุ
   การบริหารยาและเวชภัณฑ์
   ระบบพัฒนาบุคลกร
   บันทึกการใช้สิทธิ์กรณีอุบัติเหตุ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   กระทรวงสาธารณสุข
   ระบบส่งผู้ป่วย(nRefer)
   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
     และรูปแบบบริการ
   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
   งานโรคไม่ติดต่อ
   เชียงใหม่อ่อนหวาน
   งานการแพทย์ฉุกเฉิน
   คณะกรรมการจริยธรรม
   TO BE NUMBERONE
   งานควบคุมโรคเอดส์/กามโรค
   สปสช. เขต1 เชียงใหม่
   OP/PP Individual Records
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
   สารสนเทศงานภาคประชาชน
การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์
   แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อคอมฯ
   เกณฑ์ราคากลาง ฯ ปี 2560
     (ประกาศ ณ วันที่ 21 เม.ย. 60)
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
 Today
1
 
 Yesterday
1
 
 This Month
8,763
 
 Last Month
12,528
 
 This Year
65,290
 
 Last Year
167,194
 
 All
362,454
 
เก็บสถิติ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 59
   

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
  ระบบบริการออนไลน์

  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์
         
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง พนักงานข....        งานก่อสร้างและพัสดุ25 พค. 61  [ view : 295 ]
  ประกาศ การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือก....        ทรัพยากรบุคคล22 พค. 61  [ view : 1,152 ]
  ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็....        ทรัพยากรบุคคล21 พค. 61  [ view : 1,864 ]
  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม วิ่งมินิมารธอนเพื่อการกุ....        บริหารทั่วไป16 พค. 61  [ view : 306 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก....        ทรัพยากรบุคคล16 พค. 61  [ view : 1,384 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร....        ทรัพยากรบุคคล11 พค. 61  [ view : 3,382 ]
1
  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ คร....        ยุทธศาสตร์ : 11 พค. 61  [ view : 68 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20....        ควบคุมโรค : 27 พค. 61  [ view : 3 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20....        ควบคุมโรค : 27 พค. 61  [ view : 3 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561....        ประกันสุขภาพ : 25 พค. 61  [ view : 32 ]
  โครงสร้างคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามงานที่เป็นนโยบายส....        ยุทธศาสตร์ : 25 พค. 61  [ view : 12 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจั....        ประกันสุขภาพ : 12 พค. 61  [ view : 79 ]
1
  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  รายงานการดำเนินงานตามคู่มือป้องกันการละเว้นปฏิบ....        สสอ.แม่ริม23 มีค. 61  [ view : 18 ]
  เอกสารแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภารกิจหลั....        สสอ.แม่ออน13 มีค. 61  [ view : 86 ]
  ITA สสอ.ไชยปราการ        สสอ.ไชยปราการ14 มีค. 61  [ view : 214 ]
  คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียนร้....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 164 ]
  กิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อ....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 119 ]
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.แม....        สสอ.แม่แตง01 เมย. 61  [ view : 83 ]
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ24 พค. 61  [ view : 15 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างทางเชื่อมรพ.วั....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 พค. 61  [ view : 28 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 พค. 61  [ view : 63 ]
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 พค. 61  [ view : 62 ]
  ประกาศก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่ว....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ03 พค. 61  [ view : 45 ]
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครภ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ16 มีค. 61  [ view : 173 ]
1
  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 16 พค. 61  [ view : 38 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 27 เมย. 61  [ view : 62 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงา....        งานประกันสุขภาพ 14 มีค. 61  [ view : 204 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป กลุ่มงานป....        งานประกันสุขภาพ 16 กพ. 61  [ view : 234 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 มค. 61  [ view : 319 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 14 ธค. 60  [ view : 323 ]
1
  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 กันยายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 ตค. 59  [ view : 1,215 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 สิงหาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 775 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 กรกฎาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข03 ตค. 59  [ view : 724 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 มิถุนายน 2559....        นงคราญ ทองสุข28 กค. 59  [ view : 887 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 31 พฤษภาคม 2559....        นงคราญ ทองสุข21 มิย. 59  [ view : 853 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ณ 30 เมษายน 2559....        นงคราญ ทองสุข31 พค. 59  [ view : 832 ]
1
  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง เมย.61        ปวีณา ปาลี15 พค. 61  [ view : 16 ]
  งบทดลอง มีค.61        ปวีณา ปาลี26 เมย. 61  [ view : 49 ]
  งบทดลอง กพ.61        ปวีณา ปาลี26 มีค. 61  [ view : 97 ]
  งบทดลอง มค.61        ปวีณา ปาลี20 กพ. 61  [ view : 178 ]
  งบทดลอง ธค.60        ปวีณา ปาลี16 มค. 61  [ view : 226 ]
  งบทดลอง พย.60        ปวีณา ปาลี19 ธค. 60  [ view : 269 ]
1
  หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
         
  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 พค. 61  [ view : 19 ]
  ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. เ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 พค. 61  [ view : 24 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 พค. 61  [ view : 27 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภาระกิจของกองทุนพัฒนา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พค. 61  [ view : 32 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตตภัณฑ์ของธนาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พค. 61  [ view : 42 ]
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 พค. 61  [ view : 38 ]
  ขอเรียนเชิมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 พค. 61  [ view : 30 ]
  ปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษกลุ่มลูกค้าข้าราชการ สายการบินนกแอร์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 พค. 61  [ view : 102 ]
  ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราช....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 พค. 61  [ view : 36 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อการสร้างอาคาร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 เมย. 61  [ view : 58 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 84 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 122 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 121 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 231 ]
  แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์....        นางสุรางค์พิมล สวัสดิรักษ์  :24 พค. 59  [ view : 1224 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 เมย. 61  [ view : 88 ]
  หนังสือการจัดทำรายงานสถานการณ์สุขภาพระดับอำเภอ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 มค. 61  [ view : 335 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :08 มค. 61  [ view : 268 ]
  สมัคร e-Mail ส่วนภูมิภาค (สำหรับใช้จัดซื้อจัดจ้าง)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 60  [ view : 455 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :20 ตค. 60  [ view : 384 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 4/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :02 ตค. 60  [ view : 419 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ( Suppor....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กย. 60  [ view : 392 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดและโซน ครั้งที่ 3/2560....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :08 กย. 60  [ view : 429 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :23 สค. 60  [ view : 433 ]
  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang ....        นางเยาวลักษณ์ จันแดง  :17 กค. 60  [ view : 488 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 120 ]
  รายการยาสมุนไพรของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองการผลิตยาสมุนไพรต....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :26 เมย. 61  [ view : 104 ]
  มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 เมย. 61  [ view : 192 ]
  บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 เมย. 61  [ view : 96 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :10 เมย. 61  [ view : 90 ]
  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :08 มีค. 61  [ view : 266 ]
  คู่มือการใช้โปรแกรมประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพ....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :13 มีค. 61  [ view : 322 ]
  เอกสารการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :23 มค. 61  [ view : 262 ]
  การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตั....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 233 ]
  การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลห....        นายคัมภีร์ ไชยวงค์  :11 มค. 61  [ view : 248 ]
  ประกาศรับสมัครงานผู้ประสานงานโครงการ....        นายพิรุณ อินตา  :30 เมย. 61  [ view : 98 ]
  ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ(อาเซียน)....        นายพิรุณ อินตา  :05 เมย. 61  [ view : 116 ]
  แจ้งการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัดปี 2561....        นายพิรุณ อินตา  :02 ตค. 60  [ view : 617 ]
  ตัวอย่างแนวทางการให้บริการผู้ป่วย....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 60  [ view : 501 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :02 มิย. 60  [ view : 908 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :17 พค. 60  [ view : 844 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :20 เมย. 60  [ view : 1213 ]
  การสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 640 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :12 เมย. 60  [ view : 879 ]
  การสืบราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2560....        นายพิรุณ อินตา  :07 มีค. 60  [ view : 1624 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณี opd_refer ประจำเดือน เมษายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :25 พค. 61  [ view : 32 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :12 พค. 61  [ view : 79 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (CM_FO ....        งานประกันสุขภาพ  :16 พค. 61  [ view : 59 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :13 พค. 61  [ view : 56 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนเมษายน 2561....        งานประกันสุขภาพ  :09 พค. 61  [ view : 58 ]
  แบบคำร้องขอลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนห....        งานประกันสุขภาพ  :26 เมย. 61  [ view : 85 ]
  ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มีน....        งานประกันสุขภาพ  :25 เมย. 61  [ view : 104 ]
  ส่งข้อมูลผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในจังหวัด....        งานประกันสุขภาพ  :18 เมย. 61  [ view : 160 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บ CT_MRI เดือนมีนาคม 2561....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 61  [ view : 123 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุข....        งานประกันสุขภาพ  :14 เมย. 61  [ view : 126 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 20....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 พค. 61  [ view : 3 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :27 พค. 61  [ view : 3 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :21 พค. 61  [ view : 84 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 19....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :21 พค. 61  [ view : 72 ]
  แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561....        นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  :16 พค. 61  [ view : 36 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 18....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :15 พค. 61  [ view : 63 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :15 พค. 61  [ view : 18 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 17....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :06 พค. 61  [ view : 73 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :06 พค. 61  [ view : 39 ]
  สถานการณ์ไข้เลือดออกรายอำเภอรายสัปดาห์ 16....        นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์  :30 เมย. 61  [ view : 81 ]
  แบบฟอร์มงานอนามัยโรงเรียน ปี 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พค. 61  [ view : 97 ]
  รายชื่อโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พค. 61  [ view : 39 ]
  รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 พค. 61  [ view : 44 ]
  KPI งานทันตสาธารณสุข ปี 2557 - 2561 จ.เชียงใหม่....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 พค. 61  [ view : 68 ]
  แบบตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก สำหรับทันตบุคลากรใน ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :15 มีค. 61  [ view : 278 ]
  พื้นที่ตำบล Long Term Care ปี 2559-2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 พค. 61  [ view : 59 ]
  กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกเเข็งแรง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 พค. 61  [ view : 71 ]
  หนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :07 พค. 61  [ view : 56 ]
  ข้อมูล PCC        นางวันเพ็ญ คำวัง  :03 พค. 61  [ view : 90 ]
  เอกสารประกอบการประชุมทัันตบุคลากร ครั้งที่ 4 ปี 2561 วันที่ ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :02 พค. 61  [ view : 88 ]
  แบบรายงานกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :23 พค. 61  [ view : 19 ]
  แบบรายงานต้นแบบประเมินแม่และเด็ก....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :11 พค. 61  [ view : 94 ]
  ไฟล์ประชุมศูนย์พึ่งได้คุณภาพและงานวัยรุ่นปี2561 ระหว่างวันที....        นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  :10 พค. 61  [ view : 45 ]
  เอกสารการประชุมมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :27 เมย. 61  [ view : 287 ]
  เอกสารการประชุมสุขภาพจิต 22 มีนาคม 2561....        นายวิษณุกร ยาสมุทร์  :10 เมย. 61  [ view : 80 ]
  งานนำเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลงานคนพิการ....        นางสาวพรรณี แซ่จัง  :28 มีค. 61  [ view : 134 ]
  เอกสารการประชุมอนามัยแม่และเด็กพื้นที่สูง 9 อำเภอ จ.เชียงใหม....        นางธมนรดา จินะกัณฑ์  :07 มีค. 61  [ view : 226 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ งานมะเร็ง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :15 กพ. 61  [ view : 287 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมป้องกันโรค ตามน....        นางฐิติรัตน์ อินตายวง  :05 กพ. 61  [ view : 293 ]
  เอกสารประกอบการประชุมฯ มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผ่านระบบ W....        นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น  :12 มค. 61  [ view : 282 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที....        นางสาวรัตนจันทร์ นาดี  :11 พค. 61  [ view : 68 ]
  โครงสร้างคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามงานที่เป็นนโยบายสำคัญข....        MissPhraeophan Punchaidee  :25 พค. 61  [ view : 12 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ มาตรฐานและ....        นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์  :23 พค. 61  [ view : 24 ]
  แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 พค. 61  [ view : 135 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :16 พค. 61  [ view : 39 ]
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :16 พค. 61  [ view : 30 ]
  การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 1 ของนายแพทย์ธงชัย เลิศว....        MissPhraeophan Punchaidee  :09 พค. 61  [ view : 43 ]
  สรุปประเด็นข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานสา....        MissPhraeophan Punchaidee  :09 พค. 61  [ view : 46 ]
  การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้....        MissPhraeophan Punchaidee  :09 เมย. 61  [ view : 163 ]
  รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะฯ (ตก.3)....        MissPhraeophan Punchaidee  :25 เมย. 61  [ view : 83 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :03 พค. 61  [ view : 380 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money ....        -ทรัพยากร -  :04 เมย. 61  [ view : 225 ]
  ตัวอย่าง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุ....        -ทรัพยากร -  :06 มีค. 61  [ view : 221 ]
  โครงสร้างใหม่ 18 พฤษภาคม 2560....        -ทรัพยากร -  :08 กย. 60  [ view : 1662 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ควา....        -ทรัพยากร -  :29 ธค. 60  [ view : 730 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่....        -ทรัพยากร -  :30 พย. 60  [ view : 1015 ]
  การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์....        -ทรัพยากร -  :28 พย. 60  [ view : 345 ]
  แนวทางการดำเนินการเรื่องการขออนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ....        -ทรัพยากร -  :19 ตค. 60  [ view : 691 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 60  [ view : 1422 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับ....        -ทรัพยากร -  :17 สค. 60  [ view : 639 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 เมย. 61  [ view : 172 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มงานนิติการ  :08 มีค. 61  [ view : 171 ]
  การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :18 ธค. 60  [ view : 812 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ปี2560-2561....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :12 ธค. 60  [ view : 385 ]
  ทบทวนการรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :09 พย. 60  [ view : 471 ]
  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :17 ตค. 60  [ view : 361 ]
  แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :24 พค. 60  [ view : 525 ]
  คู่มือการบันทึกเหตุการณ์ซ้อมแผนและข้อมูลทรัพยากร....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :01 พค. 60  [ view : 552 ]
  สรุปรายชื่อคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ไตรมาส2....        งานพอ.สว. พัฒนารูปแบบบริการ  :28 เมย. 60  [ view : 618 ]
  การนำเสนอคะแนนประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน....        งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  :21 เมย. 60  [ view : 551 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและลงทะเบียนจัดตั้งคลินิกหมอค....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :16 กพ. 61  [ view : 249 ]
  เอกสารการประชุมการติดเอกสารการประชุมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครั....        นางสาวนุชจรินทร์ ช่างฝั้น  :12 มค. 61  [ view : 319 ]
  เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation ระบบการดู....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :23 มิย. 59  [ view : 927 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Self-assessment report & Standard pract....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 826 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ HA กับการบริหารการพยาบาล....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 790 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 790 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 808 ]
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA Survey preparation....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :08 มีค. 59  [ view : 751 ]
  ภาพกิจกรรมการประชุม HA Back Office ....        นางสาวณฐินี ลีลาภัทร  :02 มีค. 59  [ view : 853 ]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ....        ผู้ดูแลระบบ  :06 มีค. 57  [ view : 875 ]
  การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การขออนุญาต....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 พค. 60  [ view : 1183 ]
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดนวดไทยล้านนาและ การประกวดสุขกาย....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :04 พค. 60  [ view : 670 ]
  ข้อแนะนำ แนวปฏิบัติ ตามหนังสือ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 614 ]
  การติดตามข่าวการขึ้นทะเบียนผูให้บริการ นวด-สปา ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 613 ]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตา....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :24 มีค. 60  [ view : 741 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบ....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :08 กพ. 60  [ view : 678 ]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู....        นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  :31 มค. 60  [ view : 634 ]
  รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาต....        ผู้ดูแลระบบ  :12 พย. 58  [ view : 1009 ]
  หลักสูตรกลาง ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับรองหลักสูตรตามประกาศกร....        ผู้ดูแลระบบ  :08 ตค. 58  [ view : 890 ]
  คู่มือการใช้ภาษา        ผู้ดูแลระบบ  :18 สค. 58  [ view : 943 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 172 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 138 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 129 ]
  การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 131 ]
  ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 130 ]
  อากาศบ้านเฮา        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 120 ]
  ใบสมัครที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและแบบประเมิน ปี 2560....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :07 เมย. 60  [ view : 600 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 3)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 764 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 2)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 635 ]
  การประเมินมาตรฐาน EHA ปี 2560 (Powerpoint 1)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :10 กพ. 60  [ view : 758 ]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 1 ฉบับที่ 2....        กลุ่มงานนิติการ  :18 เมย. 61  [ view : 56 ]
  บทบาท อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 99 ]
  รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกั....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 76 ]
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 71 ]
  รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :01 เมย. 61  [ view : 68 ]
  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 170 ]
  รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :30 มีค. 61  [ view : 79 ]
  รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มีค. 61  [ view : 87 ]
  คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริ....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :28 มีค. 61  [ view : 91 ]
  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐....        นายพศิณ สุวรรณโกตา  :26 กพ. 61  [ view : 193 ]
  เอกสารนำเสนอประชุม “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :23 พค. 61  [ view : 50 ]
  สรุปผลการนิเทศ ติดตาม RB 7 ยาเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 พค. 61  [ view : 35 ]
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเส....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :09 เมย. 61  [ view : 64 ]
  การคัดกรองและการบำบัดแบบเสริมแรงจูงใจ (Motivational Intervie....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :02 เมย. 61  [ view : 90 ]
  การประชุม “การเตรียมความพร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :22 มีค. 61  [ view : 232 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan ) สาขายาและส....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :13 ธค. 60  [ view : 306 ]
  หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(บ.108-2557-6)....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 473 ]
  แบบแสดงตัวเพื่อเข้ารับการคัดกรองและนัดหมายให้เข้ารับการบำบัด....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 555 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 449 ]
  หนังสือรายงานผลการไม่มาแสดงตัวเข้าสู่กระบวนการตราประกาศ คสช.....        นางสาวสุมาลี ร่างวิจิตร  :08 ธค. 60  [ view : 319 ]
1
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740