การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชี   
มูลนิธิ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดหน่่วยบริการทันตกรรม ร่วมกับทันตบุคลากรโรงพ
วันที่ : 21 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายก   
Link Download เอกสารประกอบการประชุม http://bps.moph.go.th/new_bps/Strategi
วันที่ : 21 กย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1   
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4
วันที่ : 19 กย. 61 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบ   
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเช
วันที่ : 14 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE >1< เป็นหนึ่งโดยไม่   
ภายใต้หัวข้อ "ต่อต้านยาเสพติด" / คำขวัญ/กลอน 8/ ภาพวาด/ภาพถ่าย/โฟล์คซอง ส่งผล
วันที่ : 06 กย. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]